26 lutego zebranie nt. spółki

W sobotę 26 lutego odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie wszystkich członków MZKS-u Chrobry Głogów. Głównym punktem zebrania będzie przekształcenie się klubu w sportową spółkę akcyjną. W tym wypadku walne musi podjąć stosowną uchwałę. Spotkanie zaplanowano na godz. 8:30 w hali widowiskowo-sportowej, jednak klub już teraz przypomina o uregulowaniu członkowskich składek, co jest warunkiem czynnego uczestnictwa w posiedzeniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– Mandatowej (2 osoby),
– Uchwał i Wniosków (2 osoby).
5. Dyskusja na temat przyszłości Klubu.
6. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przeniesienia sekcji piłkarskiej Klubu do Spółki Głogowskie Obiekty Sportowe.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania