I po walnym…

Trwające blisko 5 godzin Walne Zgromadzenie, mimo iż frekwencja nie była najwyższa miało podniosły charakter, czasem nawet zamieniający się w dramaturgię. Przyniosło ze sobą szereg zmian w klubie, które powinny zaowocować w przyszłości lepszą współpracą we władzach klubu.
Na wstępie wypada powiedzieć o absencji prezesa Pawlaka, którego usprawiedliwia choroba. Z pewnością wiele pytań do niego miało blisko 70 osobowe grono spośród 176 członków klubu, które zjawiło się dziś na Zebraniu. Z powodu braku kworum spotkanie przełożono o 30 minut, po czym wybrano niemal jednomyślnie na przewodniczącego obrad – pana Karola Szczepaniaka. W trakcie wybierania komisji uchwał i wniosków na sali jeden z członków doznał udaru i zabrało go pogotowie. Po kilkunastu minutach przerwy została zatwierdzona zmiana porządku obrad oraz wybór członków kolejnej komisji – skrutacyjnej, która sprawowała pieczę nad prawidłowym przebiegiem późniejszych wyborów do zarządu oraz komisji rewizyjnej.
Pan wiceprezes Sienkiewicz rozpoczął odczytywanie sprawozdania za rok 2005, który w wielu miejscach pokrywał się z późniejszym sprawozdaniem finansowym, oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej. Najważniejszymi informacjami były z pewnością te o stanie finansowym Chrobrego oraz zestawienie finansowe ubiegłego roku. W zeszłym roku przychody klubu wyniosły ponad 493 tyś zł, na co złożyły się: dotacja UM, sponsoring, darowizny, składki członkowskie, transfery, bilety. Wydatki osiągnęły niemal kwotę 550 tyś zł m.in. wynagrodzenia, wynajęcie ochrony, obozy, transport itd. Bilans za rok ubiegły jest ujemny o blisko 56 tyś zł. Dług klubu wynosi na tą chwilę blisko 600 tyś zł i lwią część tego długu stanowi dług wobec ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Prezes w tym miejscu podkreślił fakt, iż na prawidłowe funkcjonowanie klubu potrzeba rocznie ok.. 1 miliona złotych. Podkreślono współpracę z grupą sponsorów, w której skład wchodzi: KGHM oraz sieć spółek z nią związanych, PSS „Społem”, Druk-Ar, Classic Soft-Drink, ZGM, Komunikacja Miejska, Spółka REM, Restauracja „Chińska”. Wyrażono również podziękowania dla Klubu Kibica, którego „mądrosć oraz dojrzałość jest doceniona za zasługi nie tylko dla klubu, ale także i za te na forum miasta”. Usłyszeliśmy także, że sytuacja kadrowa zespołu po odejściu m.in. Pawła Żmudzińskiego, Tomka Urbaniaka jest niezadowalająca i przydałyby się wzmocnienia, na które jednak klub nie ma większych środków.
Następnie do głosu doszedł dyrektor Szykulski, który bardzo dogłębnie przedstawił ową sytuację finansową i na konkretnych przykładach ukazał słabość finansową klubu. Na jego twarzy rysował się ból i smutek z zaistniałej sytuacji finansowej drużyny. Całość sprawozdań zakończył przewodniczący Komisji Rewizyjnej określając stan finansów Chrobrego mianem „przedzawałowego”.
Kolejnie pod głosowanie poddano wniosek o usunięcie pana Jana M. z zarządu klubu, który aktualnie przebywa w więzieniu. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
Po tym sprawozdaniu komisja podała się do dymisji i ogłoszono wybory uzupełniające do zarządu klubu oraz do Komisji Rewizyjnej. Do zarządu zgłoszono kandydatury Piotra Trempały, Zbigniewa Niedźwiedzia, Janusza Ciastonia oraz Tomasza Biłdy, które zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Podobnie wyglądały wybory do Komisji Rewizyjnej, gdzie również zdecydowaną ilością głosów wybrano nowy skład. W międzyczasie zarząd udzielił odpowiedzi na wiele nurtujących członków klubu pytań oraz uchwalono 11 poprawek w statucie klubu m.in. zmianę wielkości zarządu z 15 członków do 11, posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu oraz prawo udziału w nich Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu. W trakcie tej części programu głos zabrał były trener Chrobrego, który jest z nim od jego początków, a który mówiąc prosto w oczy wszystkim członkom o sytuacji klubu i złej polityce prowadzenia go miał łzy w oczach. Zwrócił uwagę przede wszystkim na poszukiwanie nowych źródeł finansowania klubu, gdyż od tego zależy jego przyszłość. Jego przemówienie zostało nagrodzone brawami. Po dokończeniu obrad i ogłoszeniu wyników, prezes wygłosił krótkie przemówienie i zakończono obrady.
Pozostaje mieć nadzieję, że rok 2006 będzie lepszym od ubiegłego, przyniesie więcej sukcesów na boisku, a także i tych w sytuacji naszego kochanego klubu.

Zmiany w statucie klubu:

1. Zmiana § 2 – otrzymuje brzmienie: „Siedzibą klubu jest Głogów. Klub działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą”.
2. Zmiana § 7 ust. 5 – dodaje się „rozwija współpacę z sympatykami klubu działąjącymi poprzez swoją reprezentację”.
3. Zmiana § 21 – poprzez dodanie słów „przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania jest udzielnie członkom organów Klubu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków”.
4. Zmiana § 22 – otrzymuje brzmienie „kadencja zarządu trwa 4 lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata”.
5. Zmiana § 23 ust. 2 – otrzymuje brzmienie „Zarząd składa się z 5 do 11 osób w zależności od uchwały Walnego Zebrania”.
6. Zmiana § ust. 4 – otrzymuje brzmienie „posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezesi lub 3 członków Zarządu w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu”.
7. Dotychczasowy § 2 ust. 7 zmienia numerację na ust 9 zaś jako ust. 7 dodaje się: „dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych”, jako ust. 8 dodaje się: „w posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej bez prawa głosowania”.
8. Zmiana § 25 pkt 2, słowa „co najmniej raz w roku” zastępuje się słowami „co najmniej raz na kwartał”
9. Zmiana § 27 ust. 2 – otrzymuje brzmienie „do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów o charakterze majątkowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z dyrektorem klubu lub główną księgową. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 5.000 zł wymaga uchwały Zarządu”.
10. Zmiana § 28 – słowa „większością 2/3 głosów” zastępuje się słowami „większością 4/5 głosów”.
11. Zmiana barw w statucie z „niebiesko-pomarańczowo-zielono-czarne” na „niebiesko-pomarańczowo-czarno-zielone”.

Mówi jeden z nowych członków zarządu Piotr Trempała – „Będę chciał zająć się poszukiwaniem jakiś środków finansowych i sponsorów dla naszego klubu. Pracuję w KGHM-ie, a mój kolega jest szefem Fundacji Polskiej Miedzi. Chcę prosić KGHM, by zaczął pomagać Chrobremu, a nie tylko Zagłębiu Lubin – nie przez koleżeństwo”. Założyciel Związku Zawodowego Pracowników Dołowych był jedną, a w zasadzie najbardziej żywą osobą podczas zebrania członków. Nie wahał się wyrazić własnej opinii, kilkukrotnie przypomniał o łamaniu przez zarząd statutu (tak jak miało to miejsce w przypadku rezygnacji Młynarczyka). Ogólnie – sprawiał wrażenie człowieka bardzo konkretnego. Oby na samym pierwszym wrażeniu się nie skończyło. „To wszystko dlatego, że ja jestem społecznikiem, pracuję społecznie, z racji mojego stanowiska wiem jak takie zebrania wyglądają. Wydaje mi się, że przez członków zarządu w ogóle nie przemawiał jakikolwiek profesjonalizm”. Zapytany jak wyobraża sobie współpracę z nimi, odpowiedział – „Myślę, że się dogadamy, bo nie na tym polega ta praca, by się konfliktować”.
[wywiad pochodzi z Radio Elka Głogów]