30 czerwca wybory

Na czwartek 30 czerwca w Chrobrym zaplanowano zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Głównym punktem spotkania będzie wybór zarządu klubu na następną kadencję. Chrobry, jako stowarzyszenie, nie przestanie bowiem istnieć w momencie utworzenia spółki akcyjnej, co ma nastąpić we wrześniu. Pod sobą wciąż ma mieć młodzieżowe grupy selekcyjne.
Zebranie członków klubu rozpocznie się o godz. 16 w holu głównym hali widowiskowo-sportowej. Klubowi działacze przypominają o uregulowaniu członkowskich składek do 30 czerwca włącznie.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– Mandatowej (2 osoby),
– Uchwał i Wniosków (2 osoby),
– Skrutacyjnej (2 osoby).
5. Sprawozdanie z prac Zarządu.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie przez Zebranie:
– sprawozdania Zarządu,
– sprawozdania finansowego,
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu z wykonywania obowiązków.
10. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków.
11. Zmiany w Statucie Klubu.
12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu.
13. Wybory do Zarządu Klubu.
14. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
15. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
16. Sprawy różne.