Ostatnie kroki do przekształcenia

W sobotę 28 maja odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków MZKS-u Chrobry Głogów. Głównym punktem spotkania będzie poddanie pod głosowanie uchwały o przeniesieniu sekcji piłkarskiej klubu do spółki sportowej. Jej przyjęcie jest konieczne dla przekształcenia się Chrobrego. Początek zebrania zaplanowano na godz. 8.30 w holu głównym hali widowiskowo-sportowej. Klubowi działacze przypominają o uregulowaniu członkowskich składek, bo tylko osoby bez zaległości mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór Komisji:
– Mandatowej (2 osoby),
– Uchwał i Wniosków (2 osoby),
5. Dyskusja na temat przyszłości Klubu,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia sekcji piłkarskiej Klubu do Spółki Głogowskie Obiekty Sportowe,
7. Sprawy różne,
8. Zakończenie zebrania.