Regulamin SSCHG

REGULAMIN


 • Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Sympatyków Chrobrego Głogów”; w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 • Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogów.

 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

 • Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

 • Celem Stowarzyszenia jest:

  • działanie na rzecz popularyzacji Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • popularyzowanie piłki nożnej;

  • promocja i popieranie wszelkich działań mających za cel poprawę sytuacji finansowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi wsparciem działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, turniejów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, rajdów, imprezy sportowych, kulturowych, oraz innych imprez;

  • rozwój i wspieranie sportu w Głogowie;

  • propagowanie sportu, oraz wychowanie młodzieży w duchu sportowej rywalizacji.

 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;

  • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej;

  • współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

  • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji dotyczących działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów;

  • wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej i sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chrobry Głogów.

  • inne działania realizujące cele statutowe.

 • Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej, wpłacie wpisowego w wysokości 20 PLN oraz po zaakceptowaniu przez bezwzględną większość głosów członków Zarządu Stowarzyszenia.

 • Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania celów statutowych oraz opłacania składek, których wielkość ustala się na kwotę co najmniej 2 PLN miesięcznie.

 • Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się na podstawie decyzji Zarządu lub poprzez nie opłacanie składek przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

 • Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej, niż co dwa lata.

 • Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 • Członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu spośród swojego grona wybierają w głosowaniu jawnym Zarząd Stowarzyszenia.

 • Zarząd Stowarzyszenia liczy od 5 do 9 członków.

 • Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

 • Spośród swojego grona Zarząd Stowarzyszenie wybiera zwykła większości głosów Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

 • Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 • Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest dwuosobowa Komisja Rewizyjna.

escort mersin